Mirimoto Katameru

Angry Rebel General

Description:
Bio:

Mirimoto Katameru

Kuro Burazāzu: The Black Company DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate